• head19.jpg
 • head09.jpg
 • head38.jpg
 • head31.jpg
 • head27.jpg
 • head13.jpg
 • head28.jpg
 • head26.jpg
 • head18.jpg
 • head29.jpg
 • head35.jpg
 • head03.jpg
 • head25.jpg
 • head05.jpg
 • head06.jpg
 • head22.jpg
 • head16.jpg
 • head36.jpg
 • head20.jpg
 • announcements_logo.jpg
 • head15.jpg
 • head17.jpg
 • logo_announcements.jpg
 • head21.jpg
 • head32.jpg
 • head33.jpg
 • head24.jpg
 • head11.jpg
 • head23.jpg
 • head08.jpg
 • head02.jpg
 • head14.jpg
 • head10.jpg
 • head12.jpg
 • head30.jpg
 • head39.jpg
 • head37.jpg
 • head34.jpg

Φάκελος Προκηρύξεις ΕΛΚΕ

Έγγραφα

pdf ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ δημοφιλές

Λήψη (pdf, 3.56 MB)

80009_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ_ΣΧΕΔΙΟ_09.2023_6ΗΓΠ46Ψ8ΝΖ-ΧΟ8.pdf

archive ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης εικαστικού και λοιπού υλικού της ΑΣΚΤ» (Αρ. Διακήρυξης: 01/2023)

Λήψη (zip, 42.78 MB)

ΕΓΓΡΑΦΑ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.zip

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΕΛΚΕ ΑΣΚΤ), στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Προμήθεια Υπηρεσιών ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης και παραγωγής μεταδεδομένων έργων τέχνης, εκθέσεων έργων τέχνης, κτιρίων και αρχειακού υλικού και Προμήθεια εξοπλισμού» της Πράξης «Ψηφιακός μετασχηματισμός και ανάδειξη του Πολιτιστικού αποθέματος της ΑΣΚΤ, 1837 - 2021. Μία Συλλογή Έργων σπουδής εικαστικής εξέλιξης και αποτύπωσης της ιστορικής διαδρομής της Νεοελληνικής Τέχνης» με Κωδικό ΟΠΣ 5093223, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020» και υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ), προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό (άνω των ορίων) για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης εικαστικού και λοιπού υλικού της ΑΣΚΤ»