• head06.jpg
 • head18.jpg
 • head30.jpg
 • head08.jpg
 • head36.jpg
 • head13.jpg
 • head17.jpg
 • head34.jpg
 • head33.jpg
 • logo_announcements.jpg
 • head28.jpg
 • head39.jpg
 • head12.jpg
 • head05.jpg
 • head03.jpg
 • head26.jpg
 • announcements_logo.jpg
 • head35.jpg
 • head25.jpg
 • head21.jpg
 • head32.jpg
 • head24.jpg
 • head29.jpg
 • head16.jpg
 • head27.jpg
 • head10.jpg
 • head19.jpg
 • head09.jpg
 • head11.jpg
 • head15.jpg
 • head31.jpg
 • head20.jpg
 • head38.jpg
 • head22.jpg
 • head37.jpg
 • head02.jpg
 • head14.jpg
 • head23.jpg

Φάκελος Προκηρύξεις ΕΛΚΕ

Έγγραφα

pdf Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου, με πτυχιούχο ΠΕ, ΤΕ Δημοφιλή

Λήψη (pdf, 1.39 MB)

5029179_ΠΕΕ_11-2020_ΩΓΘΑ46Ψ8ΝΖ-Υ03.pdf

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου, με πτυχιούχο ΠΕ/ΤΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 με τίτλο «Υποστήριξη της λειτουργίας του ΕΛΚΕ της ΑΣΚΤ για την υλοποίηση παρεμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων» με ΚΕ 80009 της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη της λειτουργίας των Δομών Διαχείρισης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών για την υλοποίηση παρεμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων» με κωδ. ΟΠΣ 5029179, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

archive 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021» Δημοφιλή

Λήψη (zip, 1.15 MB)

1η τροπ. ΠΕΕ.zip

1η τροποποίηση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021 στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών - ΑΣΚΤ» με ΚΕ80042, της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021 στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών» με κωδικό ΟΠΣ 5063755 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων).

archive Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου, με πτυχιούχο (ΠΕ/ΤΕ) μηχανικό Η/Υ ή Πληροφορικής Δημοφιλή

Λήψη (zip, 1.49 MB)

ΠΕΕ Η-Υ.zip

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου, με πτυχιούχο (ΠΕ/ΤΕ) μηχανικό Η/Υ ή Πληροφορικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 με τίτλο «Υποστήριξη της λειτουργίας του ΕΛΚΕ της ΑΣΚΤ για την υλοποίηση παρεμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων» και ΚΕ 80009 της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη της λειτουργίας των Δομών Διαχείρισης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών για την υλοποίηση παρεμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων» με κωδ. ΟΠΣ 5029179, η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ).

archive Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου, με πτυχιούχο (ΠΕ/ΤΕ) μηχανικό Η/Υ ή Πληροφορικής Δημοφιλή

Λήψη (zip, 1.49 MB)

2020_Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.zip

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου, με πτυχιούχο (ΠΕ/ΤΕ) μηχανικό Η/Υ ή Πληροφορικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 με τίτλο «Υποστήριξη της λειτουργίας του ΕΛΚΕ της ΑΣΚΤ για την υλοποίηση παρεμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων» και ΚΕ 80009 της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη της λειτουργίας των Δομών Διαχείρισης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών για την υλοποίηση παρεμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων» με κωδ. ΟΠΣ 5029179, η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ).

pdf Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εξωτερικου συνεργάτη Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Δημοφιλή

Λήψη (pdf, 795 KB)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εξωτερικου συνεργάτη ΠΑ_ΑΔΑ.pdf

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων σύναψης μίας (1) σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο του υποέργου 3 «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών 2019-22» της ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033394, στο ΕΠ «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (ΚΕ 80022)